Paddleboarding

Horské léto na vodě

Rádi se kocháte nádhernou přírodou a kouzelnými panoramaty?

Tak zkuste Paddleboarding u nás na Rybníce Úžas, věříme, že vás okouzlí natolik, že prkno nebudete chtít vrátit.

Jedná se o vodní sport, při kterém jezdec na prkně podobném surfovému longboardu používá k pohybu vpřed dlouhého pádla, rovněž je někdy zkráceně nazýván SUP (Stand Up Paddle = pádlování ve stoje).

POKUD SI CHCETE PADDLEBOARD ZAPŮJČIT, STAČÍ ZAVOLAT A INDIVIDAÁLNĚ SE DOMLUVIT!

K předání a platbě v hotovosti paddlebordu, dojde vždy u Rybníka Úžas, kde společně se správcem podepíšete Smlouvu o pronájmu, dohodnete si dobu zápůjčky a počet kusů. Paddleboardy půjčujeme včetně pádla a pumpy,

NEVÁHEJTE A PŘIJEĎTE SI HO UŽÍT!

Paddleboardy půjčujeme přímo u Rybníka Úžas. Máme pro Vás připraveny 4 zbrusu nové prkna. Při telefonní rezervaci doporučujeme písemně potvrdit rezervaci na e-mail. Do rezervačního mailu uvádějte, také Vaše jméno, příjmení a telefonní číslo.

Ceník

Doba zápůjčky 1ks
paddleboardu
Hosté Penzionu Kraličák/Chaty Erlina Návštěvníci areálu
3 hod. 250,- 400,-
1 den 350,- 550,-
2 dny 600,- 850,-
3 dny 750,- 1150,-
Při zápůjčce 4 ks paddleboadů SLEVA 10% SLEVA 10%

Provozní doba (dle počasí)

Dle individuální domluvy

Provozní řád

 • Zákazník je oprávněn používat sportovní výzbroj (paddleboardy a příslušenství), jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné smlouvě o pronájmu věci movité (dále jen smlouvy) na smluvenou dobu. Nedílnou součástí smlouvy je tento provozní řád. Zákazník není oprávněn dát pronajatou sportovní výzbroj do užívání třetí osobě.
 • Podmínkou pro uzavření smlouvy je úhrada nájemného na smluvenou dobu užívání (dále jen „nájemné“), jehož výše je stanovena v souladu s platným ceníkem a složení jistiny (vratné zálohy), taktéž dle ceníku (dále jen „ceník“).
 • Zákazník prohlašuje, že se seznámil s tímto provozním řádem a akceptuje jej.
 • Nájemné a jistina je splatná před převzetím sportovní výzbroje.
 • Zákazník je povinen vrátit sportovní výzbroj v místě jejího převzetí, v dohodnutém termínu, čistou a ve stavu přiměřeném opotřebení, které odpovídá řádnému využívání po dohodnutou dobu v souladu s účelem, jemuž je určena.
 • Při vrácení nepoškozené výzbroje dostane zákazník zpět složenou jistinu (vratnou zálohu).
 • Při překročení smluvené doby užívání sportovní výzbroje se zavazuje zákazník doplatit nájemné, a to o částku
 • odpovídající nájemnému za dobu, po kterou tuto měl ve svém užívání nad původně sjednanou dobu užívání.
 • Při předčasném vrácení sportovní výzbroje nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části nájemného.
 • Zákazník je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke ztrátě či odcizení sportovní výzbroje. V případě krádeže nebo ztráty sportovní výzbroje je zákazník povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu.
 • V případě, že dojde nedbalostním jednáním zákazníka k poškození sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části, je zákazník povinen uhradit pronajímateli plnou náhradu škody, tj. zejména náklady spojené s uvedením sportovní výzbroje nebo její jednotlivé části do původního stavu.
 • V případě úplného znehodnocení sportovní výzbroje nebo její části je zákazník povinen uhradit pronajímateli škodu ve výši zůstatkové hodnoty sportovní výzbroje nebo její nepoužitelné části.
 • Zásady používání sportovní výzbroje: Zákazník je povinen používat sportovní výzbroj pouze k účelu, ke kterému je určena, přičemž je povinen dbát, aby nebyla poškozena událostmi, které mohl předvídat.
 • Sportovní výzbroj je nutno vrátit očištěnou od hrubých nečistot.
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo na změny těchto všeobecných podmínek.
 • Zákazník podpisem těchto všeobecných podmínek potvrzuje, že se seznámil s textem nájemní smlouvy i s textem těchto všeobecných podmínek a nemá vůči nim žádné výhrady.
 • Zákazník souhlasí s tím, aby pronajímatel načetl z jeho občanského průkazu nebo cestovního pasu strojově čitelné údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, číslo a typ osobního dokladu, datum platnosti osobního dokladu, za účelem jejich dalšího zpracování dle článku 16. všeobecných podmínek.
 • Zákazník dává pronajímateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů předaných pronajímateli při uzavírání nájemní smlouvy za účelem jeho řádné identifikace jako smluvní strany nájemní smlouvy a za účelem zajištění řádného plnění povinností smluvních stran z nájemní smlouvy, jakož i za účelem dalšího poskytování služeb pronajímatelem zákazníkovi. Zákazník tento souhlas uděluje na dobu neurčitou, minimálně na dobu trvání nájemního vztahu a nejdéle do odvolání tohoto souhlasu. Po skončení nájemního vztahu může zákazník kdykoli prokazatelným způsobem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pronajímatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Pronajímatel bude předané osobní údaje využívat výlučně za účelem poskytování služeb zákazníkovi. Zákazník podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že byl řádně informován o všech povinnostech pronajímatele jako správce osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a o všech skutečnostech, o kterých je pronajímatel jako správce povinen zákazníka informovat.
 • Zákazník půjčovny bere na vědomí, že v půjčovně mohou být u příležitosti různých akcí pořizovány provozovatelem obrazové snímky zákazníků či obrazové a zvukové záznamy zachycující zákazníky. Zákazník souhlasí s bezúplatným pořízením těchto obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů (dále též „záznam“) a souhlasí dále s tím, aby provozovatel bezúplatně uveřejnil pořízené záznamy (např. fotografie), na nichž jsou zákazníci vyobrazeni, za účelem propagace své činnosti, a to výhradně na webových stránkách provozovaných společností …................... či v tištěných informačních materiálech vydávaných provozovatelem k uvedenému účelu a distribuovaných vůči třetím osobám.

Podmínky výpůjčky

 • Chcete-li si půjčit paddleboard na více dní, musíte ho každý den do 17.00 hodin vrátit do Půjčovny paddleboadrů. Paddleboard je možné si přes noc nechat, ale až na základě individuální domluvy, standartně se vrací na noc do půjčovny.
 • Při zapůjčení paddleboardu Vás seznámíme s jeho technickým stavem a následně uzavřeme Smlouvu o pronájmu věci movité.
 • Za každý vypůjčený paddleboard vybíráme vratnou zálohu ve výši 1 000 Kč – pouze v hotovosti (do zástavy nebereme klíče, telefony apod.). nebo doklad totožnosti.
 • Pokud paddleboard vrátíte poškozený, bude Vám naúčtována pokuta – viz. Smlouva o pronájmu věci movité.
 • Na každou vypůjčený paddleboard je nutné do

Smlouva o výpůjčce paddleboardů